Museum 'Het Land van Strijen'

 

Missie en Doelen

Beleidsprogramma Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen.

Doelstelling

 • Alle kennis die over de regio Strijen verkregen wordt door historisch onderzoek of inventarisatie, te behouden, uit te breiden, te rangschikken en vervolgens aan het publiek te tonen in de vorm van publicaties of exposities.
 • Het aanleggen en beheren van oudheidkundige en volkskundige collecties, betrekking hebbende op de regio Strijen.
 • Verder het behouden en beschermen tegen aantasting, in de ruimste zin, van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing als mede de landschappelijke waarde van bovengenoemd gebied.
 • Realisering doelstelling

 • Door middel van wisselende tentoonstellingen wordt de verkregen informatie aan het publiek getoond, zowel traditioneel als digitaal.
  Het museum heeft de beschikking over een groot aantal uiteenlopende exposities over de geschiedenis van Strijen.
  Indien nodig worden deze exposities vernieuwd en gedigitaliseerd en vervolgens opgenomen in een multitouchtable, zodat deze direct als informatiebron oproepbaar zijn voor de bezoeker.
  Van tijd tot tijd wordt een geschiedkundig onderdeel gepubliceerd door middel van een uitgave in de serie ‘Strijen in historisch perspectief’.
  In het verenigingsblad ‘De Heraut van Strijen’ wordt de nodige geschiedenis van Strijen en omgeving gepubliceerd. Het blad verschijnt driemaal per jaar, mede mogelijk gemaakt door ca. 25 sponsors.
 • De verworven oudheidkundige en volkskundige collecties worden getoond in de expositieruimte en de stijlkamers van het museum.
  In de loop der jaren is een grote collectie gereedschappen van beroepen die in Strijen en omgeving werden uitgeoefend verzameld en permanent tentoongesteld in de expositieruimte.
  Voorts worden andere verzamelingen regelmatig gebruikt in wisselende exposities.
 • Deelname en / of meewerken aan organisaties, instellingen en/of commissies die dienen tot het verwezenlijken van het gestelde in de laatste alinea van de doelstelling.
  De vereniging neemt al een aantal jaren deel aan de Commissie Cultureel Erfgoed van de Gemeente Hoeksche Waard. Op deze wijze kan de vereniging direct invloed uitoefenen op dit deel van haar doelstelling.
  Ook neemt de vereniging deel aan de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard. Door deze koepel wordt regelmatig een beroep gedaan op de vereniging om informatie beschikbaar te stellen betreffende historische gegevens over Strijen in de ruimste zin.
 • De vereniging is lid van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 • Er wordt deelgenomen in de commissie HIB, Historie in Bibliotheek, om gezamenlijk met andere Verenigingen en Bibliotheken in de Hoeksche Waard activiteiten te organiseren.
 • Bezoekers

  Het museum Het Land van Strijen is allereerst een lokaal museum en dus voornamelijk gericht op de lokale geschiedenis. Een bijzonderheid van dit museum is echter wel dat het de nog enige werkzame dorpssmederij van de Zuid-Hollandse eilanden herbergt. In dat opzicht gaat het dus het lokale belang te boven.

  Dit heeft ertoe geleid het beleid ook te richten op bezoekers van buiten de regio Strijen en zelfs buiten de Hoeksche Waard.

  Door middel van arrangementen brengt het museum een volledig dagprogramma dat geschikt is voor groepsbezoeken. Hierbij wordt het museum bezocht, waarbij de smederij in bedrijf is. Vervolgens wordt de nabijgelegen middeleeuwse Grote- of Sint-Lambertuskerk bezocht. Het programma voorziet ook in een rondrit van ca. vijf kwartier langs de Watersnoodroute 1953 en de natuurgebieden langs het Hollandsch Diep. Ook voorziet het arrangement in de benodigde catering. Op deze wijze worden jaarlijks tientallen touringcars met groepen bezoekers verwelkomd.

  Bedrijfsvoering museum

  Het museum is ondergebracht in een historische dorpssmederij met deels gelegen onder dit pand en deels aan het pand gebouwde woning. De smederij op de begane grond is tevens de publiekstoegang tot het pand. Hier bevindt zich ook receptie en de vergaderruimte. Boven de smederij bevindt zich de oude smederijzolder die is ingericht als expositieruimte. Deze ruimte kan ook door minder validen bereikt worden door middel van een traplift. De woning is ingericht met stijlkamers, bibliotheek, kelderexpositieruimte en ruimte voor de administratie.

  De bedrijfsvoering wordt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door ca. dertig vrijwilligers, waar onder een viertal smeden. De overige vrijwilligers doen onderhoudswerkzaamheden of functioneren als gidsen tijdens de openstellingen en groepsbezoeken.
  Zowel het bestuur als de andere genoemde vrijwilligers ontvangen derhalve geen salaris of vergoedingen.

  Het pand is eigendom van de gemeente, zoals overeengekomen met de voormalige gemeente Strijen. De gemeente is verantwoordelijke voor het onderhoud aan de buitenzijde van het pand en de vereniging voor de binnenzijde inclusief de installaties. Het museum heeft geen betaalde krachten in dienst. Voor adviezen kan zij terecht bij adviseurs van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het ambtelijk apparaat van de gemeente.
  Aan behuizing en inrichting van het depot zal extra aandacht worden gegeven.

  Verwerving, beheer en bestedingen van gelden.

  Bestuurssamenstelling en functies

  Toekomst tot 2025

  Voor de komende jaren zijn er de volgende verwachtingen/voornemens.

  Er worden initiatieven ontplooid om meer en beter gebruik te maken van de sociale media, zoals de website en facebook.

  Het inrichten van Beeldbanken van het Zijper Collectie Beheersysteem (ZCBS) voor registratie en beheer van objecten in de volgende taakgebieden:

 • Het verenigingsblad ‘De Heraut van Strijen’
 • De bibliotheek
 • Museumobjecten
 • Collectie Beeld en geluid
 • De beeldbanken zijn via de daarvoor ingerichte website te raadplegen. Het aantal beeldbanken zal naar behoefte worden uitgebreid.
 • De laatste 3 jaargangen van “De Heraut van Strijen” kunnen niet via de website worden geraadpleegd maar zijn te koop in het museum.
 • De toeristische activiteiten zullen worden voortgezet. Het voornemen is minimaal een vijftal exposities te houden, waarbij ook derden kunnen worden betrokken.
 • Het geven van dia en/of filmpresentaties.
 • De samenwerking met de Strijense ondernemersvereniging zal worden voortgezet, waarbij zal worden deelgenomen aan een aantal activiteiten van deze ondernemersvereniging.
 • Met de ‘Brede school Strijen’ wordt nader overlegd op welke wijze in de toekomst de samenwerking voortgezet kan worden.
 • In de komende jaren zal ook worden bezien op welke wijze we de jeugd meer bij het museum kunnen betrekken. Hierbij wordt dan vooral gedacht aan de leerlingen van de basisscholen b.v. 1uur naschoolse activiteiten per schooljaar.
 • Tot slot

  Voor het voortbestaan van vereniging en museum is het noodzakelijk dat er meer vrijwilligers beschikbaar komen. Een punt van aandacht zal dan ook zijn, op welke wijze er meer volwassenen als vrijwilliger aangetrokken kunnen worden. Voor gidsen zal een trainingsprogramma worden opgezet.