Museum 'Het Land van Strijen'

 

Missie en Doelen

Beleidsprogramma Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen 2016

Doelstelling

 • Alle kennis die over de regio Strijen verkregen wordt door historisch onderzoek of inventarisatie, te behouden, uit te breiden, te rangschikken en vervolgens aan het publiek te tonen in de vorm van publicaties of exposities.
 • Het aanleggen en beheren van oudheidkundige en volkskundige collecties, betrekking hebbende op de regio Strijen.
 • Verder het behouden en beschermen tegen aantasting, in de ruimste zin, van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing als mede de landschappelijke waarde van bovengenoemd gebied.
 • Realisering doelstelling

 • Door middel van wisselende tentoonstellingen wordt de verkregen informatie aan het publiek getoond, zowel traditioneel als digitaal.
  Het museum heeft de beschikking over een groot aantal uiteenlopende exposities over de geschiedenis van Strijen.
  Indien nodig worden deze exposities vernieuwd en gedigitaliseerd en vervolgens opgenomen in een multitouchtable, zodat deze direct als informatiebron oproepbaar zijn voor de bezoeker.
  Van tijd tot tijd wordt een geschiedkundig onderdeel gepubliceerd door middel van een uitgave in de serie ‘Strijen in historisch perspectief’.
  Tot op heden werden twee en twintig boekwerkjes in deze reeks uitgegeven. In het verenigingsblad ‘De Heraut van Strijen’ wordt de nodige geschiedenis van Strijen en omgeving gepubliceerd. Het blad verschijnt drie maal per jaar, mede mogelijk gemaakt door ca. 25 sponsors.
 • De verworven oudheidkundige en volkskundige collecties worden getoond in de expositieruimte en de stijlkamers van het museum.
  In de loop der jaren is een grote collectie gereedschappen van beroepen die in Strijen en omgeving werden uitgeoefend verzameld en permanent tentoongesteld in de expositieruimte.
  Voorts worden andere verzamelingen regelmatig gebruikt in wisselende exposities.
 • Deelname en / of meewerken aan organisaties, instellingen en/of commissies die dienen tot het verwezenlijken van het gestelde in de laatste alinea van de doelstelling.
  De vereniging neemt al een groot aantal jaren deel aan de Monumenten commissie van de gemeente Strijen. Op deze wijze kan de vereniging direct invloed uitoefenen op dit deel van haar doelstelling.
  Ook neemt de vereniging deel aan de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard. Door deze koepel wordt regelmatig een beroep gedaan op de vereniging om informatie beschikbaar te stellen betreffende historische gegevens over Strijen in de ruimste zin.
 • Er wordt deelgenomen in de commissie HIB, Historie in Bibliotheek, om gezamenlijk met andere Verenigingen en Bibliotheken in de Hoeksche Waard activiteiten te organiseren.
 • Bezoekers

  Het museum Het Land van Strijen is allereerst een lokaal museum en dus voornamelijk gericht op de lokale geschiedenis. Een bijzonderheid van dit museum is echter wel dat het de nog enige werkzame dorpssmederij van de Zuid-Hollandse eilanden herbergt. In dat opzicht gaat het dus het lokale belang te boven.

  Dit heeft er toe geleid het beleid ook te richten op bezoekers van buiten de gemeente Strijen en zelfs buiten de Hoeksche Waard.

  Door middel van arrangementen brengt het museum een volledig dagprogramma dat geschikt is voor groepsbezoeken. Hierbij wordt het museum bezocht, waarbij de smederij in bedrijf is. Vervolgens wordt de nabijgelegen middeleeuwse Grote- of Sint-Lambertuskerk bezocht. Het programma voorziet ook in een rondrit van ca. vijf kwartier langs de Watersnoodroute 1953 en de natuurgebieden langs het Hollandsch Diep. Ook voorziet het arrangement in de benodigde catering. Op deze wijze worden jaarlijks tientallen touringcars met groepen bezoekers verwelkomd.

  Bedrijfsvoering museum

  Het museum is ondergebracht in een historische dorpssmederij met deels gelegen onder dit pand en deels aan het pand gebouwde woning. De smederij op de begane grond is tevens de publiekstoegang tot het pand. Hier bevindt zich ook receptie en de vergaderruimte. Boven de smederij bevindt zich de oude smederijzolder die is ingericht als expositieruimte. Deze ruimte kan ook door minder validen bereikt worden door middel van een traplift. De woning is ingericht met stijlkamers, bibliotheek, kelderexpositieruimte en ruimte voor de administratie.

  De bedrijfsvoering wordt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door ca. dertig vrijwilligers, waar onder een viertal smeden. De overige vrijwilligers doen onderhoudswerkzaamheden of functioneren als gidsen tijdens de openstellingen en groepsbezoeken.

  Het pand is eigendom van de gemeente Strijen. De gemeente is verantwoordelijke voor het onderhoud aan buitenzijde van het pand en de vereniging voor de binnenzijde inclusief de installaties. Het museum heeft geen betaalde krachten in dienst. Voor adviezen kan zij terecht bij adviseurs van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het ambtelijk apparaat van de gemeente Strijen.

  Financiële verantwoording

  Bestuurssamenstelling en functies

  Terugblik 2015

  Een terugblik op 2015 levert het navolgende op.

 • In het museum werden een vijftal exposities gehouden, waarvan één met foto materiaal aangeleverd door derden.
 • Er is deelgenomen aan een viertal evenementen georganiseerd door de Strijense ondernemersvereniging ‘Strien graag gezien’.
 • Er werd wederom deelgenomen aan de beurs van BusIdee in Boskoop, met als doel bezoekers te werven voor het seizoen 2015.
 • In het verslagjaar werden ca.30 groepen ontvangen variërend van 10 tot 152 personen.
 • In samenwerking met de vrijwilligers van de Hoge Weide 2x oude films gedraaid over Strijen.
 • 2016

  Voor 2016 zijn er de volgende verwachtingen/voornemens.

 • Er worden initiatieven ontplooid om meer en beter gebruik te maken van de sociale media, zoals de website en facebook.
 • Ook wordt nader onderzocht op welke wijze een aantal oudere jaargangen van het verenigingsblad ‘De Heraut van Strijen’ gepubliceerd kunnen worden op onze website.
 • De toeristische activiteiten zullen worden voortgezet. Het voornemen is minimaal een vijftal exposities te houden, waarbij ook derden kunnen worden betrokken.
 • De samenwerking met de Strijense ondernemersvereniging zal worden voortgezet, waarbij zal worden deelgenomen aan een aantal activiteiten van deze ondernemersvereniging.
 • Met de ‘Brede school Strijen’ wordt nader overlegd op welke wijze in 2016 de samenwerking voortgezet kan worden.
 • In het nieuwe seizoen zal ook worden bezien op welke wijze we de jeugd meer bij het museum kunnen betrekken. Hierbij wordt dan vooral gedacht aan de leerlingen van de basisscholen voor 1 uur naschoolse activiteiten per schooljaar.
 • Voor het voortbestaan van vereniging en museum is het noodzakelijk dat er meer vrijwilligers beschikbaar komen. Een punt van aandacht zal dan ook zijn, op welke wijze er meer volwassenen als vrijwilliger aangetrokken kunnen worden. Voor de huidige gidsen zal een trainingsprogramma worden opgezet.